هلدینگ ایرانیان اطلس یکی از جدیدترین مشتریان ما در حوزه استقرار سامانه های مبتنی بر شرپوینت و EPM می باشد. 

توسعه نرم افزارهای سفارشی شامل پورتال داخلی، رزرواسیون غذا، مدیریت جلسات، مدیریت پروژه، مدیریت اسناد سازمانی، ارزیابی عملکرد، ارزیابی تامین کنندگان و … از جمله خدمات ارائه شده توسط پرشیا گستر به هلدینگ ایرانیان اطلس می باشد.