بانک سامان

درباره سازمان بانک سامان به عنوان سومين بانک خصوصي کشور و اولين عضو گروه مالي سامان، تحت نظارت بانک مرکزي مرداد ماه 1381 با پيشينه اولين موسسه مالي و اعتباري کشور و با سرمايه اوليه 200ميليارد ريال آغاز به کار کرد. و از شروع فعاليت با توجه به نياز مبرم کشور به تحول در زمينه صنعت بانکداري از سيستم بانکداري سنتي به بانکداري مدرن، ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي را سرلوحه فعاليت بانکي خود قرار داده و در حال حاضر با سرمايه 4000ميليارد ريال، در کنار خدمات بانکداري رايج براي اولين بار در کشور در زمينه ارائه سرويسهاي بانکداري الکترونيکي چون سامان کارت، اينترنت بانک ، موبايل بانک ، تلفن بانک و ارائه سيستمهاي on- line بانکي گام برداشت. راهکارهای ارائه شده پس از مذاکرات مختلف راه اندازی و استقرار شیرپوینت 2010 در بانک سامان در سال 1390 به تیم متخصص شیرپوینت پرشیا گستر

سازمان مدیریت صنعتی

درباره سازمان  سازمان مديريت صنعتی، با پشتوانه بيش از 50 سال حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی كشور ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق می داند و می كوشد تا: راهبران بخش كسب و كار را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند. به بنگاه های اقتصادی كشور در زمينه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند. دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد. به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش

نفت مناطق مرکزی ایران

درباره سازمان شركت نفت مناطق مركزي ايران در سال 1377تاسيس گرديده، يكي از پنج شركت توليدي نفت و گاز و دومين شركت توليد كننده گاز كشور مي باشد . اين شركت مسئوليت توليد و توسعه اكثر ميدان‌هاي خشكي را بر عهده دارد و در حال حاضر نزديك به نيمي از گاز مورد نياز كشور را تأمين مي‌نمايد. شركت نفت مناطق مركزي ايران مسئوليت توسعه و توليد از 80 میدان گازی و نفتی را بر عهده دارد که شامل 51 ميدان گازي و 28 ميدان نفتي و يك ميدان گازي- نفتي می شود كه تاكنون 13 ميدان گازي و 13 ميدان نفتي توسعه يافته و در مدار توليد هستند. ستاد اين شركت كه مسئوليت سياست گذاري و تدوين استراتژي توليد و توسعه را به عهده دارد در تهران و ستاد شركت‌هاي بهره برداري نفت و گاز غرب ,شرق و زاگرس جنوبي به ترتيب در