اینفوگرافی بازگشت سرمایه با فرآیندساز نینتکس

در تصویر زیر یک اینفوگرافی جالب از بازگشت سرمایه با استفاده از فرآیندساز نینتکس را مشاهده می کنید که به صورت مخنصر و مفید نتیجه بررسی شرکت نینتکس از 91 شرکت مختلف و از میان 11 صنعت را نشان می دهد. این اینفوگرافی نمایانگر قدرت فرآیندساز نینتکس در شیرپوینت و توانایی آن در تولید و