توضیحات پروژه

طراحی، استقرار پرتال سازمانی مبتنی بر شیرپوینت ۲۰۱۶