قرار داد استقرار و راه اندازی سامانه مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت EPM 2013 در شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با پرشیا گستر منعقد گردید.

هدف از این پروژه استقرار دفاتر PMO، پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK جهت مدیریت پروژه های آن شرکت می باشد.