سامانه مدیریت محصول و فرآیندهای بانک تجارت به عنوان سامانه تخصصی مدیریت ایده ها و محصول بانک تجارت، توسط شرکت پرشیا گستر و به صورت سفارشی برای کارفرما طراحی و پیاده سازی شد.

این سامانه هم اکنون به بهره برداری نهایی رسیده و در سازمان کارفرما اجرایی شده است.

tejaratbank111