پورتال سازمانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر روی بستر شرپوینت پس از طراحی و پیاده سازی تحویل کارفرما گردید.

 

nioec