Project Description

درباره سازمان 

سازمان مديريت صنعتی، با پشتوانه بيش از 50 سال حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی كشور ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق می داند و می كوشد تا:
راهبران بخش كسب و كار را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند.
به بنگاه های اقتصادی كشور در زمينه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند.
دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.
به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.

 

خدمات و راهکارهای ارائه شده

  • استقرار و راه اندازی شیرپوینت 2013
  • طراحی، سفارشی سازی و استقرار وب سایت اینترنتی فارسی و انگلیسی با قابلیت Responsive و Mobile Friendly
  • طراحی و استقرار وب سایت اینترنتی زیرمجموعه سایت اصلی شامل 6 زیرسایت تخصصی و اصلی
  • انتقال و ارتقاء برخی اطلاعات وبسایت فعلی به وبسایت جدید
  • آموزش و مشاوره تخصصی
  • پشتیبانی و نگهداری